3.28.2013

ඇරඹුම

මිනිසුන් අතර ඉපිද මිනිසුන් අතර ජීවත් වන විට මුහුණ දුන් සිදුවීම් පෙළගස්වන්නට අවසරයි..

ජපන් කතා - කසල බැහැරකිරීම

මේ දවස් වල කුණු කතා ගොඩක් ඇදෙන නිසා, ජපානයේ කැලිකසල කළමනාකරණය පිලිබඳ මගේ අත්දැකීම් ටිකක් ලියා තබන්නට හිතුව. ජපානයේ කැලි කසල ඇතුළු බොහෝ ...